เลือกประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

ความยั่งยืนที่ Ansell

“การใช้หลักการเสาหลักด้านสิทธิมนุษยชน ชุมชน สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลได้ก่อให้เกิดความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญต่อการเดินทางบนเส้นทางแห่งความยั่งยืนของบริษัท เราจะยังคงลงทุนทรัพยากรเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปในเชิงบวกภายใน Ansell โดยนำความยั่งยืนเข้าในกลยุทธ์การทำธุรกิจของเราและการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา ซึ่งรวมถึงพนักงาน ลูกค้า ผู้ผลิตวัตถุดิบ และชุมชน 

เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างงการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปในเชิงบวกในด้านสิทธิมนุษยชน ชุมชน สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลที่ Ansell แม้ในขณะที่ธุรกิจของเราเติบโต บริษัทได้ใช้เวลาปรับปรุงกลยุทธ์เชิงนวัตกรรมในด้านเหล่านี้อย่างแข็งขันมาเป็นเวลาหลายปี เพื่อให้มีการใช้พลังงาน น้ำ และพื้นที่ต่อหน่วยผลผลิตน้อยลง สนับสนุนชุมชนที่เราอาศัยและทำงานอยู่ และทำให้แน่ใจว่าพฤติกรรมที่มีจริยธรรมและวัฒนธรรมที่ปลอดภัยเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของกลุ่มบุคลากรที่หลากหลายของเรา”

Magnus Nicolin กรรมการผู้จัดการและประธานบริหาร

เรื่องราวความยั่งยืน

เสาหลักแห่งความยั่งยืน

วัฒนธรรมความปลอดภัยและความซื่อสัตย์

เราสนับสนุนและเคารพสิทธิของพนักงานและชุมชนต่าง ๆ ที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจ ตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล มาตรฐานแรงงาน กฎหมายของประเทศ และค่านิยมของ Ansell เราจะคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพด้านชีวอนามัยและสุขภาพระดับโลกอย่างต่อเนื่อง โดยปกป้องให้พนักงานของเราปลอดภัยในระหว่างทำงาน ไม่ว่าจะทำงานอยู่ในโรงงานผลิตในมาเลเซีย สำนักงานในเบลเยียม หรือศูนย์กระจายสินค้าในสหรัฐอเมริกา ในฐานะบริษัทด้านความปลอดภัย เราต้องการดูแลผู้คนที่ดูแลเราเป็นพิเศษ ตั้งแต่พนักงานไปจนถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่อุปทานของเรา ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าของเราไปจนถึงชุมชนที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจ
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ตอบสนองความต้องการของผู้คน

Ansell กำลังช่วยผู้คนทั่วโลกเพิ่มความปลอดภัยและสวัสดิภาพ เราสนับสนุนองค์กรไม่แสวงกำไรที่มีเป้าหมายสอดคล้องกับเสาหลักด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท 4 ประการ องค์กรเหล่านี้เป็นองค์กรที่ให้ความรู้แก่คนรู้ใหม่ในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนขึ้น, ให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสวัสดิภาพที่ดีแก่เพื่อนร่วมงานและครอบครัว และช่วยชุมชนฟื้นฟูหลังประสบกับภัยภิบัติ เรามีเป้าหมายที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะของชุมชนท้องถิ่นผ่านกิจกรรมอาสาสมัครและกิจกรรมเพื่อการกุศลต่าง ๆ
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การกำหนดเป้าหมายเกี่ยวกับการปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อม

ที่ Ansell เราเดินทางต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อกลายเป็นบริษัทที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยการปรับปรุงมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและปรับลดรอยเท้าคาร์บอนให้เหลือน้อยที่สุด ด้วยความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบที่มีต่อสภาพอากาศ เราจึงกำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ลดการใช้น้ำ พลังงาน และลดของเสีย ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ทำได้และครอบคลุมระยะเวลาหลายปี ในระหว่างที่เราก้าวเดินไปบนเส้นทางแห่งความยั่งยืนซึ่งขับเคลื่อนโดยความร่วมมือของพนักงาน พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ นวัตกรรมทางเทคโนโลยี เราจะก้าวหน้าอย่างมั่นคงเพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านี้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส และความยุติธรรม

Ansell สร้างความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องด้วยกลยุทธ์ที่จะหล่อเลี้ยงบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยอาศัยหลักการความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส และความยุติธรรม คณะกรรมการบริษัทได้เพิ่มเติมข้อสรุปของคณะกรรมการความเสี่ยง และเปลี่ยนชื่อเป็นคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท (CSR) และความเสี่ยง เนื่องจากตระหนักถึงปัญหาด้านความยั่งยืนที่ทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ กรอบแนวคิดด้านบรรษัทภิบาลเป็นสิ่งที่ช่วยรับรองความมั่นคงของบริษัทในระยะยาว และเราจะส่งเสริมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อทำความเข้าใจและตอบสนองต่อประเด็นที่มีความสำคัญต่อพนักงาน ลูกค้า นักลงทุน ตัวแทนจำหน่าย ผู้จัดหา หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานประเมินคะแนนด้าน CSR และกลุ่มผู้สนับสนุนต่าง ๆ
ดูข้อมูลเพิ่มเติม