WYBIERZ SWÓJ KRAJ / REGION

Podejście Ansell

Uczciwość, przejrzystość i sprawiedliwość

Dbamy o efektywny ład korporacyjny. Wprowadzając odpowiednie zasady ładu korporacyjnego, Rada Dyrektorów i kierownictwo wytworzyły kulturę uczciwości, przejrzystości i odpowiedzialności, która jest obecna w całym przedsiębiorstwie.

Wciąż czynimy postępy, realizując strategie, które pozwalają rozwijać naszą działalność w sposób zrównoważony. Dostrzegając rosnące znaczenie kwestii zrównoważonego rozwoju, Rada Dyrektorów poszerzyła zakres obowiązków Komitetu ds. Ryzyka i zmieniła jego nazwę na Komitet ds. Ryzyka i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

Nasze zasady ładu korporacyjnego są gwarancją dobrej kondycji Ansell w perspektywie długoterminowej. Będziemy nadal współpracować ze wszystkimi interesariuszami, aby rozumieć i reagować na problemy ważne dla pracowników, klientów, inwestorów, dystrybutorów, dostawców, organów regulacyjnych, agencji ratingowych oceniających działania na rzecz CSR oraz grup zwolenników i lobbystów.

   Zasady ładu korporacyjnego Ansell 800

Zasady ładu korporacyjnego

Konstytucja

Konstytucja Ansell Limited określa reguły i zasady kierowania naszym przedsiębiorstwem.

Rada Dyrektorów i komitety

W celu poparcia konstytucji Rada Dyrektorów przyjęła statut, który wraz ze statutami innych komitetów działających przy Radzie Dyrektorów jasno określa role i obowiązki poszczególnych organów:

Inne zasady ładu korporacyjnego

Oprócz powyższych dokumentów poniżej przedstawiono inne zasady, które uzupełniają Oświadczenie Ansell dotyczące ładu korporacyjnego oraz związane z nim zasady ramowe.

Inne obszary zainteresowania

Środowisko

Stawiamy na zrównoważony wzrost realizowany poprzez coraz bardziej zrównoważone praktyki. Budowane dziś przedsiębiorstwo zapewni nam lepsze jutro.

Więcej informacji

Społeczeństwo

We wszystkich naszych działaniach i w całym naszym łańcuchu dostaw stosujemy zasady, które chronią dobrostan osób, z którymi współpracujemy.

Więcej informacji